Điều Khoản Sử Dụng (Terms of Service) cho kukingmmo.com

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web kukingmmo.com, bạn đồng ý và cam kết tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong đây, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi được đăng tải sẽ được xem xét là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

3. Nội Dung và Bản Quyền

3.1. Bản Quyền

Mọi nội dung trên kukingmmo.com, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, video, và âm thanh, đều thuộc bản quyền của kukingmmo.com hoặc bên thứ ba cung cấp thông tin. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, tái sử dụng hoặc tái tạo bất kỳ phần nào của nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3.2. Sử Dụng Nội Dung

Việc sử dụng nội dung trên kukingmmo.com chỉ được phép cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Thành Viên và Tài Khoản

4.1. Đăng Ký Tài Khoản

Để sử dụng một số tính năng của trang web, bạn có thể cần đăng ký tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc bạn không bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.

4.2. Chấm Dứt Tài Khoản

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng tài khoản của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này.

5. Quảng Cáo và Liên Kết

Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo và liên kết của bên thứ ba trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài mà quảng cáo hoặc liên kết đến.

6. Hạn Chế Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web kukingmmo.com.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].